Νεο νομοσχεδιο για ασφαλιστικα προιοντα

Σημαντικές
αλλαγές στο τρόπο λειτουργίας της ιδιωτικής ασφάλισης προβλέπουν οι διατάξεις
του άρθρου 43 του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας, το οποίο εγκρίθηκε
προ ημερών από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Με
βασικές παρεμβάσεις που αφορούν κυρίως στον κλάδο ζωής, στις εξαγορές
συμβολαίων, στην προσυμβατική ενημέρωση των ασφαλισμένων, η οποία πλέον θα
περιλαμβάνει και πληροφόρηση για τα ακριβή ποσά των προμηθειών, στην υποχρέωση
ασφάλισης ατόμων με αναπηρία, καθώς και στη λύση της πρακτοριακής σύμβασης
επιδιώκεται η ενίσχυση των κανόνων διαφάνειας στην προώθηση και παροχή ιδιωτικών
ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Αναστάτωση

 

Ιδιαίτερη
αναστάτωση προκαλούν στην αγορά οι νέες ρυθμίσεις που αφορούν στην εξαγορά
συμβολαίων, το δικαίωμα της οποίας δεν μπορεί πλέον να περιοριστεί πέραν του
ενός έτους, αντί τριών που ίσχυε μέχρι σήμερα. Πλέον με τις προτεινόμενες
ρυθμίσεις η αφαίρεση των εξόδων πρόσκτησης κατανέμεται σε ένα μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα, με αποτέλεσμα η ασφάλιση να αποκτά σημαντική αξία εξαγοράς ήδη κατά
την πρώιμη φάση.

 

Συγκεκριμένα,
στις ασφαλίσεις ζωής με περιοδική καταβολή ασφαλίστρου δεν επιτρέπεται σε καθένα
μετά το πρώτο έτος να αφαιρούνται έξοδα πρόσκτησης που υπερβαίνουν το ποσόν που
ανακύπτει από την ισομερή κατανομή του υπολοίπου των εξόδων πρόσκτησης σε
τουλάχιστον δέκα έτη της ασφάλισης, εκτός αν η διάρκεια αυτής είναι μικρότερη,
οπότε η ισομερής κατανομή γίνεται στα έτη που ακολουθούν μέχρι τη λήξη
της.

 

Αν
έχουν καταβληθεί πριν από την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς δύο πλήρη ετήσια
ασφάλιστρα, η αφαίρεση εξόδων πρόσκτησης στο πρώτο έτος δεν μπορεί να υπερβαίνει
το πενήντα τοις εκατό του ετήσιου ασφαλίστρου. Συμφωνία για μείωση του ποσού
εξαγοράς εξαιτίας μη αποσβεσθέντων εξόδων πρόσκτησης είναι άκυρη.

 

Με
την ασφαλιστική σύμβαση μπορεί να συμφωνηθεί για τις ασφαλίσεις ζωής με
περιοδική καταβολή ασφαλίστρου η μείωση της αξίας εξαγοράς σε ποσοστό μέχρι δέκα
τοις εκατό το πρώτο έτος της ασφάλισης, το οποίο ποσοστό μειώνεται κατά μία
τουλάχιστον ποσοστιαία μονάδα για κάθε έτος ασφάλισης που ακολουθεί.

 

Για
τις ασφαλίσεις ζωής με εφάπαξ καταβολή ασφαλίστρου μπορεί να συμφωνηθεί μείωση
της αξίας εξαγοράς για τα πρώτα πέντε έτη της ασφάλισης που δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ήμισυ του ποσοστού του προηγούμενου εδαφίου. Την υποχρέωση
καταβολής των αξιών εξαγοράς έχει ο ασφαλιστής και σε κάθε περίπτωση λύσης της
ασφαλιστικής σύμβασης.

 

Προσυμβατική
ενημέρωση

 

Με
βάση τις νέες ρυθμίσεις στο πλαίσιο της υποχρεωτικής προσυμβατικής ενημέρωσης
ζωής συμπεριλαμβάνεται πλέον και η πληροφόρηση για το συνολικό κόστος σύναψης
της ασφάλισης (έξοδα πρόσκτησης καθώς και τα άλλα διαχειριστικά και λειτουργικά
έξοδα που επιβάλλονται κατά τη διάρκεια της σύμβασης).

 

Επιπλέον,
ενημερώνεται για το ορισμένο ύψος της ασφαλιστικής παροχής που θα λάβει στο
απώτερο μέλλον (την εγγυημένη απόδοση του συσσωρευμένου κεφαλαίου, τη συμμετοχή
του λήπτη σε πιθανή υπερ-απόδοση) προκειμένου να γνωρίζει την αγοραστική της
αξία.

 

Γενικοί
όροι

 

Καταργούνται
«τα ψιλά γράμματα» στα συμβόλαια, καθώς ο ασφαλιστής υποχρεούται να χορηγεί το
σχετικό έντυπο των γενικών όρων ασφάλισης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Σε
διαφορετική περίπτωση ο λήπτης ασφάλισης έχει δικαίωμα υποβολής εναντίωσης στη
σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης μέσα σε δεκατέσσερις ημέρες από την παράδοση
του ασφαλιστηρίου, ενώ στην περίπτωση αυτή ματαιώνεται η σύναψη της
σύμβασης.

 

Ο
ασφαλιστής υποχρεούται να ενημερώνει σε ετήσια βάση και εγγράφως τον ασφαλισμένο
ζωής, ασθενειών και ατυχημάτων για το σύνολο των καταβληθέντων από αυτόν ποσών,
τα ασφάλιστρα που αντιστοιχούν στις επιμέρους παροχές, για την οικονομική
επίδρασή τους στην ασφαλιστική παροχή, καθώς και για τις συνέπειες εξαγοράς ή
μεταφοράς της ασφάλισης.

 

Ατομα
με αναπηρία

 

Επιπλέον,
οι ασφαλιστές υποχρεούνται να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες πρόσβαση στις
υπηρεσίες ασφάλισης υπό προϋποθέσεις που δεν εισάγουν διακρίσεις.
Διαφοροποιήσεις επιτρέπονται μόνο κατ’ εξαίρεση, εφόσον δικαιολογούνται σύμφωνα
με τις αναγνωρισμένες αρχές εκτίμησης του κινδύνου και θεμελιώνονται σε μια
διαφανή διαδικασία εκτίμησης του κινδύνου και ιδίως σε στατιστικές έρευνες.
Απλουστευμένες προσεγγίσεις δεν επαρκούν.

 

Ασφάλιστρα
υγείας

 

Αξίζει,
ωστόσο, να σημειωθεί ότι τελικά στο σχέδιο νόμου δεν περιλαμβάνονται ρυθμίσεις
που να αφορούν στην πολιτική αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων υγείας, παρά μόνο η
υποχρέωση των εταιρειών να ενημερώνουν με σαφή σχετικό παράδειγμα για το
ασφάλιστρο, τον τρόπο και το χρόνο καταβολής του, το ποσόν που αντιστοιχεί στην
κύρια και σε κάθε συμπληρωματική παροχή και τη συχνότητα και τα εύλογα για το
λήπτη της ασφάλισης κριτήρια ή δείκτες με βάση τα οποία προσδιορίζεται η
αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου.

 

Σημειώνεται
ότι οι εν λόγω διατάξεις τίθενται σε ισχύ τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση του
νόμου.

 

Κατάρτιση
διαμεσολαβητών

 

Εισάγονται
συγκεκριμένες υποχρεώσεις των ασφαλιστών που σχετίζονται με τη δραστηριότητά
τους στον τομέα των ασφαλίσεων ζωής, όταν αυτές συνδέονται με επενδύσεις.

 

Εφόσον
οι ασφαλιστές παρέχουν προϊόντα εφάμιλλης επικινδυνότητας με επενδύσεις, τότε
πρέπει να πληρούν τις υποχρεώσεις που πληρούν οι ΑΕΠΕΥ, με σκοπό την προστασία
των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτές τις επενδύσεις. Η δημιουργία συνθηκών
ανάληψης επενδυτικού κινδύνου από τους ασφαλιστές επιβάλλει την πλήρωση
αντίστοιχων προϋποθέσεων επενδυτικής ασφάλειας, όπως συμβαίνει και με τις ΑΕΠΕΥ
που δραστηριοποιούνται στον τομέα των επενδύσεων.

 

Σε
αυτό το πλαίσιο εισάγονται οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης στις οργανωτικές
απαιτήσεις των ΑΕΠΕΥ, λήψης πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας και
ενημέρωσης της αλλαγής επενδυτικής πολιτικής. Υπογραμμίζεται ότι οι ασφαλιστικοί
διαμεσολαβητές (εν ενεργεία ή υποψήφιοι) δεν μπορούν να προσφέρουν ασφάλειες
ζωής που συνδέονται με επενδύσεις, αν δεν διαθέτουν ειδικό πιστοποιητικό
επαγγελματικής επάρκειας. Οι εξετάσεις για τη χορήγηση του πιστοποιητικού θα
διενεργούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς

 

Σύνδεση
με επενδύσεις

 

Εισάγονται
υποχρεώσεις για τον ασφαλιστική προσυμβατικής αξιολόγησης καταλληλότητας του
ενδιαφερομένου για τις ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται με επενδύσεις.

 

Ενώ
όσον αφορά στην πληροφόρηση για τα εν λόγω συμβόλαια ο ασφαλιστής οφείλει να
ενημερώσει, μεταξύ άλλων, για τη σύνδεση του εφάπαξ ή τμηματικά καταβαλλόμενου
ασφαλίστρου με επενδύσεις οποιασδήποτε φύσης και αντικειμένου, τα χαρακτηριστικά
και τους κινδύνους αυτών, τη μεταβλητότητα της απόδοσής τους, καθώς και το βαθμό
κινδύνου απώλειας του κεφαλαίου.

 

Επίσης
για την πιθανή εγγύηση κεφαλαίου και το συναφές ασφάλισμα που θα λάβει ο λήπτης
της ασφάλισης, για τις εγγυήσεις και το ακριβές αντικείμενο και είδος της
επένδυσης, καθώς και το ποσοστό κατανομής σε διαφορετικά είδη επενδύσεων.

 

Προμήθειες
πρακτόρων

 

Αν
για οποιονδήποτε λόγο λήξει ή λυθεί η πρακτοριακή σύμβαση, η ασφαλιστική
επιχείρηση καταβάλλει στον πράκτορα κάθε έτος και για χρονικό διάστημα τριών
ετών για τις συμβάσεις ασφάλισης ζημιών την ετήσια προμήθεια που αναλογεί στην
παραγωγή του, η οποία εξακολουθεί αυτό το διάστημα να παραμένει στην επιχείρηση
στο μέτρο που θα τη δικαιούταν αν δεν είχε λυθεί η σύμβαση.

 

Για
τις συμβάσεις ασφάλισης ζωής η ασφαλιστική επιχείρηση καταβάλλει κάθε έτος και
για χρονικό διάστημα δέκα ετών στον πράκτορα το 75% της ετήσιας προμήθειας που
αναλογεί στην παραγωγή του, η οποία εξακολουθεί αυτό το διάστημα να παραμένει
στην επιχείρηση στο μέτρο που θα τη δικαιούταν αν δεν είχε λυθεί η
σύμβαση.

 

Σε
περίπτωση θανάτου του ασφαλιστικού πράκτορα, η ασφαλιστική επιχείρηση καταβάλλει
την προμήθεια στα πρόσωπα που ο πράκτορας όρισε ειδικά ως δικαιούχους ή αν δεν
όρισε δικαιούχους στους κληρονόμους του. Δεν οφείλεται προμήθεια αν ο πράκτορας
τέλεσε με δόλο σοβαρό παράπτωμα που συνεπάγεται αστική ευθύνη του απέναντι στον
ασφαλιστή.

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

eXTReMe Tracker